B A T O

Beoefenaren Archeologie

Tiel en Omstreken

Vereniging Oudheidkamer Tiel

Sinds 1978 heeft de Vereniging Oudheidkamer Tiel (en omstreken) een archeologische werkgroep die sinds 1987 BATO (Beoefenaren Archeologie Tiel en Omstreken) genoemd wordt.

In de eerste jaren van haar bestaan heeft de werkgroep veel gedaan aan het belopen van akkers in het rivierengebied en heeft daardoor een schat aan gegevens verzameld over de bewoners van dit gebied. Daar waar de gelegenheid zich voordeed zijn ook door noodopgravingen bodemvondsten zeker gesteld. In de stad hield dat in dat bijvoorbeeld beerputten zijn leeggemaakt die er voor zorgden dat de sociale identiteit van de bewoners bekend werd.

Door al die opgravingen werd het ook noodzakelijk de gevonden voorwerpen zodanig te behandelen(= conserveren) dat men er later ook nog wat aanhad en zodoende wordt bij BATO leer, metaal en hout geconserveerd. Indien conserveren niet meer mogelijk was, werd namaak toegepast om een beeld van het voorwerp te scheppen. Dit noemen we: experimentele archeologie.

De laatste jaren worden met name besteed aan het verder ontsluiten van de eerste vondsten en het assisteren bij opgravingen. Dit omdat wetgeving het daadwerkelijk doen van opgravingen heeft voorbehouden aan erkende beroepsarcheologen.

Behalve het uitgeven van publicaties geschiedt dit door middel van het in bruikleen uitlenen van stukken, het inrichten van tentoonstellingen en het geven van voorlichting.

Het kantoor van BATO is Tiel gehuisvest aan Buitenbulkweg 12, Tiel. De vaste “clubavond” is op woensdagavond: 19.00-23.00 uur.